System zapisów online
Zapoznaj się z regulaminem
REGULAMIN REALIZACJI BADAŃ GENETYCZNYCH

Rozdział 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania przez klientów usług związanych z badaniami genetycznymi za pośrednictwem serwisu internetowego sancotest.pl, działającego pod adresem http://www.sancotest.pl.
 2. Administratorem niniejszego serwisu jest spółka GENOMED S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Ponczowej 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000374741, z kapitałem zakładowym 132.130,10 zł opłaconym w całości, nr NIP 7010083563, nr Regon 141108082.
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:
 • Klient – osoba fizyczna lub prawna dokonująca zamówień poprzez serwis internetowy www.sancotest.pl lub www.nzoz.genomed.pl, kontakt telefoniczny, przy pomocy faksu lub poprzez przesłanie zamówienia na adres mailowy.
 • GENOMED S.A. - spółka z siedzibą w Warszawie przy ul. Ponczowej 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000374741, z kapitałem zakładowym 132.130,10 zł opłaconym w całości, nr NIP 7010083563, nr Regon 141108082.
 • NZOZ GENOMED – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej GENOMED z siedzibą w Warszawie przy ul. Ponczowej 12 wykonujący badania genetyczne na rzecz klienta.
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Termin realizacji zlecenia – czas, w jakim NZOZ GENOMED wykona dane badanie, liczony jako dni robocze od momentu dostarczenia pobranego materiału biologicznego do NZOZ GENOMED.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży usług na odległość za pośrednictwem serwisu internetowego i/lub drogą telefoniczną, mailową lub przy pomocy faksu, określające rodzajowo oraz ilościowo zamawianą usługę.
 • Usługa – usługa świadczona przez NZOZ GENOMED, polegająca na przeprowadzeniu molekularnego badania genetycznego (w skrócie: badania genetycznego) na podstawie próbek materiału biologicznego pobranych przez Klienta za pomocą zestawu przesyłanego do Klienta lub pobranego w siedzibie  NZOZ GENOMED.
 • Regulamin – niniejszy regulamin zamawiania i realizacji badań genetycznych.

 

Rozdział 2. Zasady świadczenia i korzystania z usług

 1. Sprzedaż usług z zakresu przeprowadzania nieinwazyjnych, genetycznych badań prenatalnych SANCO i RHD. w serwisie działającym pod adresem sancotest.pl lub www.nzoz.genomed.pl prowadzona jest przez GENOMED S.A.
 2. GENOMED S.A. poprzez serwis dostępny pod adresemsancotest.pl lub www.nzoz.genomed.pl prowadzi sprzedaż usług z zakresu nieinwazyjnych, genetycznych badań prenatalnych SANCO i RHD.
  NZOZ GENOMED przeprowadzana badania genetyczne poprzez analizę materiału biologicznego klienta.
 3. Do wykonania przez NZOZ GENOMED badania genetycznego niezbędne jest dostarczenie przez klienta próbki materiału biologicznego podlegającego badaniu.
 4. Dostarczenie materiału biologicznego przez klienta celem przeprowadzenia badania genetycznego nastąpić poprzez umówienie się przez klienta na wizytę w siedzibie NZOZ GENOMED przy ul.Ponczowej 12 w Warszawie celem pobrania od klienta próbki materiału biologicznego i zamówienie badania genetycznego.
 5. Umówienie wizyty w siedzibie NZOZ GENOMED następuje za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie sancotest.pl lub www.nzoz.genomed.pl telefoniczne pod numerami 22 498 2 498, 22 644 60 19 (od godz. 9.00 do 16.30 w dni robocze) adresu e-mail diagnostyka@genomed.pl
 6. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia na badanie genetyczne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, dokonanie płatności poprzez formularz na stronie sancotest.pl lub www.nzoz.genomed.pl lub dokonanie płatności podczas wizyty oraz oddanie próbki na badanie w siedziby NZOZ GENOMED.
 7. Klient składając zamówienie na badanie genetyczne, wypełnia obowiązkowo pola formularza zaznaczone gwiazdką, podając swoje dane osobowe niezbędne do celów związanych z przeprowadzeniem diagnostyki genetyczne.
 8. GENOMED S.A. oświadcza, że przetwarza dane osobowe klientów zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną a w szczególności zabezpiecza dane osobowe klientów przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.
 9. Do danych osobowych zbieranych przez GENOMED S.A. mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy GENOMED S.A. oraz uprawnione osoby, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa.
 10. Dane osobowe klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 11. Każde złożone zamówienie potwierdzane jest przez GENOMED S.A. mailowo, faxem lub telefonicznie. Zamówienie, które nie zostało potwierdzone – nie dotarło najprawdopodobniej z przyczyn technicznych. Klient jest wówczas proszony o kontakt.
 12. Prawidłowe złożenie zamówienia w serwisie sancotest.pl lub www.nzoz.genomed.pl przez klienta jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, zobowiązującej NZOZ Genomed do wykonania zamówionego badania genetycznego, a Klienta do dokonania opłaty za zakupioną usługę.
 13. Ceny poszczególnych badań podane są w tabelach znajdujących się na stronie internetowej serwisu sancotest.pl lub www.nzoz.genomed.pl
 14. Klient może składać zamówienia przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem formularza umieszczonego na stronie internetowej sancotest.pl lub www.nzoz.genomed.pl.
 15. Wyniki badań zostaną odebrane osobiście przez klienta w siedzibie NZOZ GENOMED przy ul.Ponczowej 12 w Warszawie. W szczególnych przypadkach wynik badania genetycznego zostanie wysłany klientowi na adres wskazany na formularzu lub na adres klienta podany przy zamówieniu złożonym telefonicznie, mailowo lub faksem.
 16. GENOMED S.A. jest upoważniony do odmowy realizacji zamówienia jeśli Klient nie dokona opłaty z tytułu zamówionej usługi. W przypadku odmowy realizacji zamówienia GENOMED S.A. poinformuje Klienta drogą elektroniczną, telefoniczną lub listowną o tym fakcie.
 17. GENOMED S.A. jest związany złożonym zamówieniem od momentu uzyskania potwierdzenia dokonania przez Klienta płatności.
 18. GENOMED S.A. może odmówić wykonania złożonego zamówienia, jeśli istnieją przeciwwskazania do wykonania badania genetycznego opisane w formularzu zgody na badanie.
 19. Do każdego zamówienia wystawiany i dołączany jest dokument sprzedaży. Wszystkie ceny usług wyrażone są w walucie polskiej i zawierają podatek VAT.
 20. GENOMED S.A. jest upoważniony do zmiany ceny usług oferowanych w serwisie sancotest.pl lub www.nzoz.genomed.pl. W przypadku zmiany ceny usług już zamówionych Klient nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami wynikającymi ze zmiany ceny usługi w trakcie jej realizacji.
 21. Promocje w serwisie sancotest.pl lub www.nzoz.genomed.pl nie podlegają łączeniu o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 

Rozdział 3. Dokonywanie płatności

 1. GENOMED S.A. oferuje następujące sposoby płatności w walucie polskiej:
  przelewem na konto:
  nr rachunku bankowego: 56 1600 1374 0003 0052 0282 6001
  Bank: BNP Paribas Bank Polska SA
  Odbiorca: GENOMED S.A. ul. Ponczowa 12, 02-971 Warszawa
  Tytuł płatności: imię i nazwisko osoby badanej kod lub nazwa badania jakie ma być wykonane przelewem elektronicznym lub kartą kredytową.

  Rozliczenie transakcji kartą kredytową i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay zgodnie z postanowieniami regulaminu znajdującego się na stronie: Regulamin https://www.dotpay.pl/dla-kupujacych/regulaminy . Koszt przelewu ponosi zamawiający.
 1. Realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez serwis sancotest.pl lub www.nzoz.genomed.pl potwierdzenia wykonania płatności.

 

Rozdział 4. Termin realizacji zamówienia

 1. Termin realizacji dla poszczególnych badań genetycznych jest określony na stronie internetowej serwisu sancotest.pl lub www.nzoz.genomed.pl. Przy każdym badaniu określony jest standardowy czas przeprowadzenia analizy materiału biologicznego.

 

Rozdział 5. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko wówczas, gdy materiał genetyczny nie został pobrany od pacjenta.
 3. W przypadku całkowitej bądź częściowej rezygnacji przez klienta z zamówienia, jeżeli zapłata za badanie została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta wraz z podpisaną przez niego fakturą korygującą wystawioną przez GENOMED S.A oraz OŚWIADCZENIEM. Zwrot należności nastąpi na konto Klienta, z którego płatność została dokonana. W przypadku braku posiadania przez klienta rachunku bankowego należność zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres przez niego wskazany.

 

Rozdział 6. Reklamacja

 1. Reklamacje mogą być składane na adres e-mail: sanco@genomed.pl
 2. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

 

Rozdział 7. Postanowienia końcowe

 1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
 2. GENOMED S.A. informuje jednocześnie, iż dane zawarte na stronach serwisu internetowego sancotest.pl lub www.nzoz.genomed.pl nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług.
 3. Podstawą jakichkolwiek roszczeń stron wynikających z przepisów prawa, jest potwierdzenie zamówienia dostarczone Klientowi.
 4. GENOMED S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 7 dni od daty opublikowania ich na stronie internetowej serwisu sancotest.pl lub www.nzoz.genomed.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)